Skip to content

Drodzy!
W trosce o Wasze dane osobowe oraz w związku z naszymi wewnętrznymi procedurami wdrożonymi z powodu obowiązywania RODO (art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r.) spełniamy nasz obowiązek informacyjny związany z przetwarzaniem Waszych danych osobowych w Jelonkach 2

Poniższe informacje przedstawiają sposoby i cele, w jakie przetwarzamy Wasze dane osobowe (zwane dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.
1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych i z kim można się skontaktować?
Administratorem danych, przetwarzającym Państwa dane osobowe jest :
Anna McGurran
Jelonki2
78-320 Połczyn Zdrój
Agroturystyka Jelonkii 2 pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawach udzielania informacji związanych z przetwarzaniem Waszych danych osobowych:

  • pod adresem pocztowym:

Jelonki2
78-320 Połczyn Zdrój

  • pod telefonem: tel. +48 661996880
  • pod adresem mailowym: hello@jelonki2.pl


2. Skąd mamy Wasze dane, w jakim celu je przetwarzamy i na jakiej podstawie ?
Wszystkie Wasze  dane otrzymaliśmy podczas składania przez Państwa zamówienia pobytu w naszej agroturystyce.
Przetwarzamy Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych.
Przetwarzamy je:

  • zawarcia oraz realizacji umowy między Agroturystyką Jelonki 2 a naszym Gościem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu (Art 6. pkt1 litera b RODO),
  • realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), takich jak m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,
  • umożliwienia rozpatrzenia potencjalnych reklamacji i skarg,
  • dla zapewnienia Waszego bezpieczeństwa 3. Jaki rodzaj danych osobowych trzeba podać?
– imię i nazwisko osoby rezerwującej lub pozostającej na pobycie,
– adres zamieszkania
– adres poczty e-mail
– imiona i wiek dzieci
– numer telefonu
– NIP (tylko firmy)
– PESEL i numer dowodu osobistego lub paszportu lub prawa jazdy (tylko jeśli umowa dojdzie do skutku – w trakcie meldunku)
– w przypadku skorzystania z innych usług niż wynikające z treści zawartej umowy możliwe jest pozyskanie dodatkowych informacji o danych osobowych.

4. Czy macie obowiązek dostarczyć Wasze dane?
Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy pobytu w Agroturystyce Jelonki 2

5. Komu możemy przekazywać Wasze dane? Czy przekazujemy Wasze dane innym podmiotom ?
Podane dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wykonania ciążącego na nas obowiązku prawnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.
Inne podmioty uczestniczące w realizacji umowy, w szczególności:
– pracownicy i współpracownicy Agroturystyki uczestniczący w realizacji umowy,
– pracownicy, świadczący nam usługi księgowe


6. Czy Wasze dane zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?
Przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce tylko po uzyskaniu Państwa zgody. Zgodnie, Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego na podstawie art. 49 ust. 1 lit a oraz art. 49 ust. 1 lit b RODO.
7. Jak długo będziemy przetwarzać dane?
Dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będą potrzebne do realizacji celów opisanych wcześniej.– przez czas wykonania obowiązków wynikających z umowy,
– przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,
– przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.

8. Jakie prawa dostępu przysługują Wam, aby dane były odpowiednio chronione?
Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Was do wystąpienia do nas z żądaniem:
– udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
– wydania kopii przetwarzanych danych,
– niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
– uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
– niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
– przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.
– wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

9. Prawo do sprzeciwu (art. 21 ust. 1 RODO),
Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – możecie wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Natomiast, jeżeli Wasze dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.

​10. Prawo wniesienia skargi.
Macie prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Waszych danych do organu nadzorczego, którym w Rzeczpospolitej Polskiej jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)